Journal of Diplomatic and Social Studies

Recenzovaný časopis / Peer-reviewed Journal // ISSN 2570-9852 (tištěná verze/print) / ISSN 2570-9844 (on-line)

Redakce JDSS považuje recenzní řízení za základní klíčový předpoklad kvality časopisu a usiluje o jeho objektivní, věcný a rychlý průběh, jímž chce současně přispívat ke zvyšování úrovně publikovaných článků.

Články, s výjimkou recenzí, zpráv, medailonů a některých dalších méně závažných textů, jsou posuzovány v anonymním recenzním řízení minimálně dvěma recenzenty. Pokud se recenzní posudky výrazně rozcházejí, požádá redakční kruh o stanovisko dalšího recenzenta. O recenzentech rozhoduje po případné poradě s členy redakčního kruhu, případně redakční rady, šéfredaktor časopisu nebo jeho zástupce v souladu s etickými standardy časopisu JDSS. Výsledky recenzního posudku tvoří bázi rozhodování redakčního kruhu o zveřejnění / nezveřejnění posuzovaného rukopisu.

Předložený rukopis musí splňovat krom obsahových také formální nároky, kladené na vědecký text uvedené v "Pokynech pro autory" (zveřejněny na stránce časopisu, nebo na požádání zaslány).

Šéfredaktor nebo jeho zástupce má právo článek odmítnout postoupit do recenzního řízení, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text nebo výrazně vybočuje z oblasti odborného zájmu JDSS. Toto své rozhodnutí šéfredaktor nebo jeho zástupce musí zdůvodnit před redakční radou časopisu. Členové redakční rady mají právo kdykoli si vyžádat rukopisy nabídnuté redakci, včetně těch, které šéfredaktor zamítl před recenzním řízením.

Autor dostane vyrozumění o zařazení rukopisu do recenzního řízení. Redakce JDSS si vyhrazuje právo upravovat přijaté rukopisy.

Standardní doba trvání recenzního řízení je 12 týdnů od data, kdy byla redakci doručen text v podobě, která odpovídá instrukcím uvedeným v sekci Pokyny pro autory. Redakce JDSS usiluje o to, aby lhůta 12 týdnů byla dodržena, za zdržení způsobené posuzovateli však nenese odpovědnost.

Šéfredaktor nebo jeho zástupce může autorovi/autorce doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav ještě před tím, než článek postoupí do recenzního řízení. V případě, že autor/ka odmítne navrhované změny provést, šéfredaktor jeho článek podle vlastního uvážení zamítne, nebo postoupí do recenzního řízení. Šéfredaktor nebo jeho zástupce také může článek autorovi vrátit, pokud je příliš rozsáhlý nebo naopak příliš krátký.

K posouzení textu vybírá šéfredaktor nebo jeho zástupce odborníky na problematiku, jíž se text zabývá, a to s ohledem na to, aby recenzenti nebyli s autorem úzce pracovně, institucionálně osobně nebo jinak spjati. Recenzenti vyplňují do standardizovaného recenzního formuláře, zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí. Své rozhodnutí zdůvodňují v posudku, do nějž mají také zahrnout doporučení k úpravám textu.

Recenzenti mají za povinnost seznámit se s etickými standardy časopisu JDSS, formou recenzního posudku a způsobem jeho vypracování.

S přihlédnutím k obsahu posudků šéfredaktor nebo jeho zástupce autorovi či autorce sdělí, zda text přijímá, přijímá pod podmínkou provedení úprav, požaduje přepracování, nebo zamítá. V případě, že autora žádá o přepracování nebo jeho text zamítá, uvede i nejzávažnější důvody.

Pokud autor/ka dodá přepracovaný text, šéfredaktor nebo jeho zástupce nejprve rozhodne, zda je přepracování dostatečné. v opačném případě může šéfredaktor nebo jeho zástupce článek zamítnout nebo vrátit k dopracování. Texty, u kterých je možno doložit, že autor/ka při přepracování odstranil/a všechny zásadní problémy identifikované v průběhu recenzního řízení, může šéfredaktor nebo jeho zástupce přijmout bez dalšího posuzování a předložit ke schválení redakčnímu kruhu. U přepracovaných článků, které jsou nově posuzovány, mohou být recenzenty jeden nebo více z původních recenzentů nebo maximálně jeden nový recenzent.

V případě, že autor/ka nepovažuje některá doporučení recenzentů za věcně oprávněná, může své stanovisko vyložit v dopise adresovaném šéfredaktorovi, s jehož obsahem budou seznámeni následní posuzovatelé a při konečném projednání daného článku také redakční kruh a/nebo redakční rada.

Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvků činí ve všech případech šéfredaktor nebo jeho zástupce a toto rozhodnutí předkládá k projednání redakčnímu kruhu, případně redakční radě. V případě autorova nesouhlasu se stanoviskem šéfredaktora může autor vyložit své důvody v dopise, který šéfredaktor předloží redakční radě.

Autoři rukopisů a recenzenti článků zůstávají navzájem v anonymním vztahu, pokud si nepřejí a nesdělí redakci JDSS jinak.

Přijaté články procházejí jazykovou korekturou. Přesto nedostatečná gramatika a úprava může být důvodem pro odmítnutí rukopisu, i přes splnění obsahového zaměření časopisu.

Potvrzení o přijetí textu k publikaci v JDSS, je poskytováno až poté, co přijetí článku bylo s kladným výsledkem projednáno redakčním kruhem, případně redakční radou. Potvrzení o tom, že autor článek časopisu nabídl, redakce nevystavuje.