Journal of Diplomatic and Social Studies

Recenzovaný časopis / Peer-reviewed Journal // ISSN 2570-9852 (tištěná verze/print) / ISSN 2570-9844 (on-line)

Recenzované texty

Redakce JDSS přijímá rukopisy do recenzního řízení pouze elektronicky na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ve dvou variantách (viz níže) a s průvodníme-mailem. Rukopis musí nabídnout autor/ka (nebo jeden se spoluautorů) osobně ze své vlastní e-mailové adresy.

Průvodní e-mail musí obsahovat celé jméno, celou poštovní adresu a telefonní číslo autora/autorky. E-mailová adresa, ze které byl poslán, bude používána v další korespondenci, neuvede-li autor/ka výslovně jinou adresu.

Formální úprava textu rukopisu musí odpovídat požadavkům uvedeným níže (nebo přiloženému souboru se šablonou textu). Elektronický soubor musí být vždy ve formátu dokumentu MS Word.

Rukopis do recenzního řízení je nutno redakci JDSS nabídnout v úplné a anonymní variantě.

 Úplná varianta je článek v podobě, v jaké má být publikován. Musí obsahovat

  • název v češtině (slovenštině) a angličtině,
  • český a anglický abstrakt (v rozsahu 1200–1500 znaků),
  • cca pět českých a pět anglických klíčových slov,
  • kontaktní adresu autora/autorky a stručný autorský profil
  • abecední seznam citované literatury.
  • Informace o grantové podpoře, pokud je na nějakou text vázán
  • Název přiloženého souboru by měl být ve formátu příjmení autora_zkrácený název článku, např. „Novak_MujText“.

 Anonymní varianta musí být naprosto shodná s plnou variantou, s výjimkou následujících bodů:

  • nutno smazat jméno autora/autorky (příp. spoluautorů), název pracoviště, kontaktní adresa a autorský profil;
  • nutno smazat všechny odkazy na granty a jiné formy podpory, podle nichž lze  identifikovat autora/autorku;
  • odkazuje-li autor/ka na své vlastní práce, musí být odkazy (i podoba textu) formulovány tak, aby znemožňovaly identifikaci; pokud autor/ka cituje velké množství svých vlastních textů, měl/a by jejich počet v anonymní verzi omezit na maximálně 3; JDSS obecně autocitace nedoporučuje;
  • nutno rovněž smazat nebo upravit další formulace, které umožňují identifikaci autora/autorky (např. „pozn. X. Y.“ je třeba nahradit „pozn. aut.“, v poděkování předchozím čtenářům textu je nutno smazat jména, smazány musí být také odkazy na webové stránky autora/autorky a jejich týmu). V místě, kde smazání porušuje souvislost textu, je vhodné doplnit vysvětlivku (např. „XXX – smazáno při anonymizaci textu“).
  • Název elektronického souboru anonymní verze musí obsahovat jen zkrácený název článku (stejný jako v plné verzi) s označením „_A“ na konci, např. „MujText_A“.

 Redakce JDSS nenese odpovědnost za případné důsledky plynoucí z nedostatečné anonymizace textu. Současně si ovšem vyhrazuje právo v textu provádět další anonymizační zásahy. Upozorňujeme rovněž, že nedostatečná anonymizace může mít vést ke zdržení v recenzním řízení.

Nerecenzované texty

Nerecenzované texty (knižní recenze, zprávy apod.) se také nabízejí elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Není nutné posílat anonymní variantu. Požadované maximální rozsahy jsou uvedeny v části Rozsah rukopisu. Redakce JDSS obvykle nepřijímá recenze na knihy vydané před více než dvěma lety. Formální úprava textu rukopisu musí odpovídat požadavkům uvedeným níže (nebo přiloženému souboru se šablonou textu). Elektronický soubor musí být vždy ve formátu dokumentu MS Word.

Recenzní řízení

Recenzní řízení je oboustranně anonymní, s výjimkou, kdy recenzent souhlasí se sdělením své identity autorovi/autorce. JDSS vědomě neposílá rukopisy k posouzení osobám, které jsou s autorem/autorkou pracovně nebo osobně spojeny. Žádáme autory, aby redakci sdělili v průvodním e-mailu, pokud byl text rukopisu poskytnut ke komentáři osobám mimo bezprostřední pracovní okruh autora/autorky.

 Redakce JDSS od autorů zásadně nepřijímá žádná doporučení týkající se vhodných recenzentů jejich rukopisů. Pokud existují-li závažné důvody, proč by určité osoby text posuzovat neměly, žádáme autory, aby tyto důvody sdělili a objasnili v průvodním e-mailu.

Redakce JDSS přikládá recenzním posudkům zásadní váhu, nicméně finální rozhodnutí o publikaci je rozhodnutím redakce, resp. redakční rady JDSS.

 Nabídnout rukopis jinému časopisu, zatímco je posuzován JDSS, je považováno za neetické jednání.

 Vyrozumění o výsledku recenzního řízení je autorovi/autorce sděleno zpravidla do 15 týdnů od data přijetí rukopisu.

 Další informace o průběhu recenzního řízení se nacházejí v textu Recenzní řízení.

Formální úprava textů

Rozsah rukopisu

Recenzované texty, např. stati, výzkumné studie nebo metodologické příspěvky by neměly přesáhnou 35 normostran (tj. 63 000 znaků s mezerami, a to včetně abstraktu a seznamu literatury), medailony 10 normostran, recenze 7 normostran, zprávy a informace 5 normostran, anotace 1 normostranu.

Tabulky, grafy, obrázky

Tabulky, grafy, obrázky atd. je možné řadit na vhodná místa do textu nebo až za text. V druhém případě žádáme autory o vyznačení orientačních míst v textu, kam danou tabulku, obrázek apod. umístit při grafické úpravě časopisu.

Všechny tabulky, grafy, obrázky atd. musí být součástí stejného souboru jako hlavní text. Tabulky zaslané zvláště v Excelu, obrázky a schémata v různých samostatných souborech apod. nebudou odeslány do recenzního řízení. Teprve po finálním přijetí textu k publikaci bude redakce JDSS ke grafům a obrázkům požadovat zdrojové soubory, grafy nejlépe v programu Excel, obrázky nejlépe ve formátu TIF nebo EPS v dostatečném rozlišení.

Zdroj tabulek, grafů obrázků uvádějte pouze v případě, že jsou přebírány z jiného zdroje. Je-li jejich autorem autor/autoři článku, zdroj se neuvádí.

Abstrakty

Abstrakty musí být v rozsahu 1200–1500 znaků v češtině (slovenštině) a angličtině. Účelem abstraktu je představit teoretickou nebo výzkumnou otázku a její řešení, použitá data a metodologii (v závislosti na povaze článku). Příliš obecné abstrakty mohou být redakcí vráceny k přepracování.